Categorii de produse

REGULAMENT OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE “Bonus Card”

Acest regulament se aplica doar pentru magazinele din Piatra Neamt si Roman

 

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI                                       

Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de  SC DOLINEX SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Baltagului, nr 1, judeţul Neamț, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J27/1547/1991, cod unic de înregistrare RO2045823, cont IBAN RO70OTPV170000037630RO01 deschis la Banca OTP Bank România S.A. sucursala Piatra Neamț. Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în oricare magazin SC DOLINEX SRL din judeţul Neamț şi pe site-ul www.dolinex.ro/regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce aceste modificări au fost anunţate în prealabil în mod public (pe site-ul www.dolinex.ro şi afişate la loc vizibil în magazinele SC DOLINEX SRL).

 

SECŢIUNEA 2.  ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat şi se desfăşoară în toate magazinele SC DOLINEX SRL din judeţul Neamț, cu posibilitate de extindere a desfăşurării lui şi la viitori parteneri. Lista magazinelor unde se desfăşoară programul de fidelitate Bonus Card este disponibilă pe site-ul www.dolinex.ro şi în oricare magazin SC DOLINEX SRL.

 

SECŢIUNEA 3.  DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate se aplică la toate magazinele SC DOLINEX SRL din data de 1 noiembrie 2016, pana in data de 31.12.2018. SC DOLINEX SRL are dreptul să decidă în orice moment încetarea programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de SC DOLINEX SRL la loc vizibil cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării programului în toate magazinele din grupul DOLINEX SRL şi la eventualii parteneri din program. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4.  CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate Bonus Card orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România şi a împlinit vârsta de 18 ani. La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere.

Formularul de înscriere este accesibil în oricare magazin SC DOLINEX SRL.  Participantul are obligaţia să completeze formularul de înscriere integral, cu date reale şi majuscule. Participantul are de asemenea obligaţia să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii (*) în formularul de înscriere. Fără completarea unuia dintre câmpurile marcate ca fiind obligatorii, formularul nu este valabil. Formularul de înscriere în program se completează şi se predă în oricare magazin SC DOLINEX SRL. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea utilizării cardului de fidelitate.

 

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL PROGRAMULUI

 La baza programului de fidelitate se află cardul de fidelitate Bonus Card destinat clienților din grupul SC DOLINEX SRL. Falsificarea acestui card se pedepseşte conform legilor în vigoare. Cardul de fidelitate Bonus Card este nenominal şi este disponibil pe loc, gratuit, clienților în toate magazinele din grupul SC DOLINEX SRL, în schimbul completării şi semnării formularului de înscriere în programul de fidelitate Bonus Card.

În urma completării şi semnării formularului de înscriere în Program, clientul primeşte pe loc un card cu o serie din baza de date a organizatorului. Acesta îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informaţiilor declarate de participant pe formularul de înregistrare în Programul de Fidelitate Bonus Card la momentul semnării formularului.  În situaţia în care informaţiile sunt eronate, SC DOLINEX SRL îşi rezervă dreptul de a modifica starea cardului în sistem, în card temporar, fără acces la discount direct.

Prin intermediul cardului de fidelitate Bonus Card posesorul de card beneficiază de discount direct de 5% la articolul achiziționat (cu excepția articolelor promoționale), prin prezentarea cardului către personalul SC DOLINEX SRL înainte ca operatorul să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Acest discount direct se acordă sub forma de reducere de 5% la articolul achiziționat (cu excepția articolelor promoționale) conform prezentului Regulament. În cazul promoţiilor sau a reducerilor speciale de preţ, semnalizate ca atare în magazine, la raft sau pe produs, posesorul de card beneficiază numai de promoţia sau reducerea respectivă şi nu mai poate beneficia la acea tranzacţie de discountul direct de 5% oferit de card.

 

SECŢIUNEA 6.  UTILIZAREA CARDULUI DE FIDELITATE BONUS CARD

Utilizarea cardului de fidelitate Bonus Card se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui să prezinte cardul de fidelitate operatorului de la casă înainte ca ea să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care operatorul va avea acces la informaţii privind datele de identificare ale Participantului. Pe bonul de casă va fi tipărită reducerea pentru fiecare produs achiziţionat. Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii/ tranzacţiei, nu prezintă cardul pentru scanare nu va beneficia de discount direct şi nici de promoţiile speciale destinate posesorilor de card de fidelitate Bonus Card.

Dacă Participantul nu are asupra lui cardul de fidelitate, dar prezintă operatorului cardul de identitate, pe baza Numelui şi poate fi regăsit în sistem şi poate astfel beneficia de discountul de 5%.

 

SECŢIUNEA 7.  CARDURILE DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului se poate semnala la orice magazin din grupul SC DOLINEX SRL. În caz contrar, participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a cardului pierdut. Adresele tuturor magazinelor din grupul SC DOLINEX SRL sunt disponibile pe: www.dolinex.ro/contact. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa, şi celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care îşi pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. Contul aparţinând cardului pierdut/ furat va fi închis, posesorul de card urmând să completeze un nou formular de card în oricare din magazinele grupului SC DOLINEX SRL.

 

SECŢIUNEA 8.  PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC DOLINEX SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Bonus Card, în scop de marketing direct şi/sau în scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC DOLINEX SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Participantul are drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. În scopul exercitării acestor drepturi, participantul poate trimite în atenţia SC DOLINEX SRL o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, urmând ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să-i fie comunicate în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

 

SECŢIUNEA 9.  REGULAMENTUL OFICIAL

Posesorii de card pot obţine informaţii suplimentare referitoare la funcţionarea Programului de fidelitate Bonus Card şi folosirea cardului pe site-ul www.dolinex.ro sau direct în magazinele din grupul SC DOLINEX SRL. Întrebările referitoare la program pot fi trimise şi pe adresa de e-mail: office@dolinex.ro .Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în toate magazinele din grupul SC DOLINEX SRL sau la adresa web: www.dolinex.ro/bonus-card. Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Descarca:

Fomular inscriere Bonus Card

Regulament oficial al programului de fidelidate Bonus Card

Adrese Magazine program fidelitate Bonus Card